FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

balıkesir iş sağlığı ve güvenliği 

İş güvenliği; iş yerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan tehlikelerden, sağlığa zarar verecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı yaratmak için yapılan metotlu bilimsel çalışmalardır.

İş sağlığı; bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalarıdır.

İş Sağlığı Güvenliği’nin Amacı Ve Hedefi

 • Çalışanları korumak
  • Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak ve geliştirmek,
 •  İşletme güvenliğini sağlamak
  •    Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak,
 •  Üretim güvenliğini sağlamak
  •    Üretimde güvenliği ve devamlılığı sağlamak,
  •    Kaliteyi ve verimliliği artırmaktır.

Genel anlamda “İş Sağlığı Ve Güvenliği” kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlardan korunmasını içerir.

Tarihsel süreç içinde bakıldığında dünyada İş Sağlığı Ve Güvenliği etkinliklerine hekim, hukukçu, sosyal bilimci, teknik eleman ve diğer uzmanlık alanlarından birçok bilim insanının katılması ile İş Sağlığı Ve Güvenliği konusu bir bilim dalı olarak gelişme göstermiş ve uygulama alanı bulmuştur.

Gelinen noktada yapılan araştırmalar göstermiştir ki iş kazalarının %50’si çok basit önlemler ile, %48’i de sistemli ve metodolojik çalışmalar sonucu önlenebilmektedir. Yine sistemli çalışmalar ve gözetim ile meslek hastalıklarının %100’ü önlenebilmektedir.

Bu nedenle ülkemizde de çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerini kapsayan ve risk analizi, acil durum eylem planları, çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği eğitimleri, sağlık gözetimi gibi metodolojik çalışmaları ve proaktif (önetkin) yöntemleri zorunlu kılan İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatı oluşturulmuş ve uygulamaya konmuştur.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

 

RİSK ANALİZİ

 

Risk; belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı zarar hasar veya yaralanmanın şiddetinin bileşimini ifade eder.

Tehlike; bir olayın zarar, hasar veya yaralanma oluşturabilme potansiyelidir.

İş sağlığı ve güvenliği risk yönetiminin amacı; iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluşturan nedenler ve bunları etkileyen faktörler ile ilgili mümkün olan en geçerli ve doğru bilgiyi toplayarak görünmeyen tehlikelerin ortaya çıkmasını engellemek için etkili bir güvenlik ağı oluşturmaktır.

İyi bir Risk Analizi, doğabilecek kazalardan korunma açısından büyük değer taşır ve görünmeyen tehlikelerin ortaya çıkarılmasını, etkili güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlar. Bu sayede yalnızca insanların değil para, zaman, malzeme gibi tüm işletme kaynaklarının güvenliği sağlanmış olur.

Unutulmamalıdır ki önlemek ödemekten daha ucuz ve daha insancıldır.

 

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 

ACİL DURUM PLANI

 

Acil Durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

Acil Durum Planı, tüm işyerleri için acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi gibi aşamalar izlenerek hazırlanır. Tüm bu süreçler bir takım yetkinlikler gerektirdiğinden uzmanlar yardımı ile hazırlanması ve tüm işletmenin katılımı ile uygulanabilirliğinin sağlanması gerekir.

 

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 

SETSA Danışmanlık olarak biz; yasal mevzuatımızın zorunlu kıldığı ve çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlardan korunması için gereken tüm İş Sağlığı Ve Güvenliği uygulamalarınızda İş Güvenliği Uzmanımız ile modern ve kolay uygulanabilir çözümler sunuyoruz.