FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

 

PROJELENDİRME

 

Proje; bir konu etrafında düşüncenin yoğunlaştırılması, sorunun çözüme kavuşturulması için tüm ayrıntıların düşünülmesi ve uygulanacak yöntemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve ortaya konulması çabasıdır.

Yatırım; gelecekte daha fazla gelir ya da başka yararlar elde etme amacıyla yapılan harcamalardır.

Ekonomik anlamda sınırların ortadan kalkması ile ulusal kalkınmanın sağlanabilmesi yapılabilecek stratejik yatırımlar ve iyi hazırlanmış projelerin gerçekleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kıt olan kaynakların, ülke refahına en fazla katkıda bulunacak projelere tahsisi büyük önem taşımaktadır.

Bu bağlamda ülkemizde de KOSGEB, Kalkınma Ajansları, TKDK, İGEME, Tübitak, TTGV, KGF gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar ile Avrupa Birliği gibi, ulusal ve uluslar arası fonlarla yatırım projelerine çeşitli destekler verilmektedir.

Öngörülen bitirme sürelerinde tamamlanamayan ve hedeflenen bütçelerini aşan projeler göz önüne alınırsa, geleceklere umut olması için yapılan projelerin bilimsel kurallar doğrultusunda hazırlanması gerekliliği önemli bir boyut kazanmaktadır. Diğer yandan bir türlü tamamlanamayan veya tamamlansa da beklenen sonuçları veremeyen projeler için yapılan harcamalar dikkate alındığında, proje hazırlama sürecinin önemi daha iyi anlaşılabilmektedir.

SETSA Danışmanlık olarak biz; yatırım fikirlerinizi, uluslar arası camiada kabul görmüş proje döngüsü yönetimi anlayışı ile projelendiriyoruz.

 Proje Döngüsü Yönetimi altı aşamadan oluşur;

 ·         Tanımlama Aşaması: Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşamasıdır. sektörel düzeyde yapılan “durum analizleri” sonucunda yatırım fikri ile ilgili sorunlar, kısıtlar ve fırsatlar belirlenir.

 ·         Tasarım Aşaması: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşamadır.

 ·         Proje hazırlama ve analizi Aşaması: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, kadın-erkek eşitliği, sosyal, kurumsal ve çevresel perspektifler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşamadır. Seçilmiş proje fikirleri uygulamaya dönük proje planları haline getirilir.

 ·         Finansman Aşaması: Fon sağlayacak olan kurum projeyi inceleyerek finansman sağlama konusunda karar verir. Olumlu değerlendirilen projeler için fon sağlayan kurumun belirlediği prosedüre uygun olarak uygulama aşamasına geçilir.

 ·         Uygulama Aşaması: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Proje devam ederken yapılan bu izleme-değerlendirme sonucunda gerekli görüldüğü takdirde proje gözden geçirilerek hedeflerle uyumlu hale getirilir.

 ·         Değerlendirme: Proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu değerlendirmeler sonraki proje hazırlıklarına esas teşkil edebilecektir.

 

UYARI!...

Proje hazırlanması uzmanlık gerektiren çok kapsamlı, detaylı ve sistematik bir çalışmadır. Fakat ne yazık ki proje, yaygın düşünceye göre yalnızca kağıt üzerine yazılmış yazılar, tablolar ve grafikler olarak algılanmakta ve hafife alınmaktadır. Bu algıdan kaynaklanan cesaret ile bazı kişi ve kuruluşların, fon sağlayan çeşitli kurumlar (KOSGEBKalkınma Ajansları, TKDK vb) ile anlaşmalı olduklarını söyleyerek “finansman desteği garantili proje” hazırladıklarını iddia etmeleri hem biz uzmanları, hem yatırım yapacak olan firmaları hem de fon sağlayan kurumları zor bir duruma düşürmektedir. Bu sebeple SETSA Danışmanlık olarak biz; yatırım projelerine fon sağlayan herhangi bir kurum ya da kuruluş ile iş birliği içinde olmadığımızı bildirir, hazırladıkları projeler için finansman desteği garantisi sağladıklarını iddia eden kişi ve kuruluşlara itibar etmemenizi öneririz.